Suhtautuuko Pirkkala Puskiaisten tiesuunnitelmaan kriittisesti? Tämä testataan uudelleen talvella. Pormestari sanoo, että 2-kehä on noussut ”prioriteetissa korkeammalle”

Lempäälän kunnan teettämän selvityksen mukaan tie toisi Lempäälään 1600 työpaikaaa. Läntisen ohitustien varrelle on tullut yli 10 000 uutta työpaikkaa ja moni niistä on sijoittunut Pirkkalaan.

LEMPÄÄLÄN ja Pirkkalan läpi suunniteltu Valtatie 3:n ns. Puskiaisten oikaisu toisi selvityksen mukaan yksistään Lempäälään 1600 työpaikkaa. Taaempana siintävässä Pirkkalassa tien varret voisivat olla vielä useampien ihmisten työmatkan pää. Tietä on vastustettu luontoarvojen menetysten takia. Kuva: Hannu Vallas

LEMPÄÄLÄN kunnan elinkeinoyhtiö Lempäälän Kehitys Oy on julkaissut selvityksen, jonka mukaan Puskiaisten oikaisutien varteen Lempäälään voi syntyä noin 1600 työpaikkaa.

Maakuntakaavassa tien Pirkkalan osuudelle on merkitty runsaasti työpaikka-alueita, joten tien työllisyysvaikutukset olisivat myös Pirkkalassa mittavat.

Kehätiet houkuttavat Lempäälän selvityksen mukaan yrityksiä. Sitowise Oy:n toteuttama selvitys kertoo, että yksistään Tampereen läntisen kehätien varren yritysalueille on tullut tällä vuosituhannella yli 10 000 uutta työpaikkaa.

Lempäälän teettämä selvitys koski useimmilta laskelmiltaan vain Lempäälän osuutta Puskiaisten tien varressa.

Miksei Pirkkala ollut Lempäälän mukana selvittämässä tien vaikutuksia elinkeinoelämälle?

”Otamme tiehen kantaa talvella, kun kunnilta pyydetään lausunnot yleissuunnitelmasta”, sanoo Pirkkalan pormestari Marko Jarva.

Lausuntojen aika on Jarvan tietojen mukaan helmikuun tienoilla.

Puskiaisten tie on ollut pitkällinen prosessi. Jo 1980-luvulla kartoille piirretystä tiestä tehdään parhaillaan yleissuunnitelmaa. Kyseessä on Väyläviraston tiehanke, johon rahoituksen myöntää eduskunta. Kunnilla on vain lausunnon antajan rooli.

Viime aikoina tie on ollut julkisuudessa lähinnä sen vastustajien toimesta.

”Uskon, että Lempäälän motivaationa selvityksensä tekoon oli osin tuoda näitä faktoja esiin tuohon vasta-argumenttien tulvaan”, Jarva toteaa.

Vaikka tiellä olisi suuret työllisyysvaikutukset ja linja on merkitty maakuntakaavaan, Pirkkalan on mainittu suhtautuvan kriittisesti Puskiaisten tien rakentamiseen.

”Ei voi sanoa, että Pirkkala on tietä vastaan. Viittaukset kriittisyyteen perustuvat kunnanhallituksen lausuntoon, joka koski vain tien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä”, Jarva täsmentää.

TAMPEREEN eteläpuolelle suunnitellut uudet tieväylät. Ely-keskus valitsi suunnitteluvaihtoehdoksi valtatien 3 uuden yhteyden (Ve1). Tie kulkisi Lempäälästä Pirkkalan metsäseutujen läpi Linnakorpeen, missä se yhtyisi Läntiseen kehätiehen. Kartta: Pirkanmaan Ely-keskus.

Kunnanhallitus antoi kaksi vuotta sitten 6-4 äänestyksen jälkeen lausunnon, jossa todettiin, että luonnolle ja seudun asukkaille aiheutuvien haittavaikutusten vuoksi valtatietä 3 tulee kehittää ensisijaisesti parantamalla mahdollisimman pian nykyisten tieyhteyksien turvallisuutta, välityskykyä ja melunsuojausta. Elinkeinoelämälle myönteisempiä sanakäänteitä karsittiin pois.

”Katsotaan rauhassa, mikä lausuntomme on talvella ja äänestetäänkö vai ei”, Jarva toteaa.

VALTATIE 3:n parantamishankkeessa on ollut kaksi vaihtoehtoa: nykyisen tien parantaminen tai Puskiaisten oikaisu. Näistä Pirkanmaan Ely-keskus valitsi paremmaksi vaihtoehdoksi oikaisun tekemisen.

PUSKIAISTEN tie on merkitty YVA-arvion kartoissa vihreällä vuonna 2020. 2-kehän osalta suunnitteluun valittiin Pulkajärven eteläpuolta kulkeva linjaus.

Hankkeen suuri ajatus on helpottaa kasvavaa liikennepainetta. Ruuhkia on erityisesti Lakalaivassa ja Sarankulmassa messukeskuksen kohdalla. Ajatukset täytyy ulottaa kymmenien vuosien päähän, kun seutu on kasvanut runsaasti ja liikenne lisääntynyt.

Samaan suunnittelupakettiin kuuluu myös Sääksjärveltä Pirkkalan lentoasemalle linjattu 2-kehä. Se on pienempi, nykyisin Hervannasta Sääksjärvelle valmiiksi rakennettu tie.

Jarva kertoo aistineensa, että 2-kehän prioriteetti on noussut seudun keskeisten toimijoiden välisissä keskusteluissa.

”Ihan keskustelutasolla seudun yleisistä näkymistä ollaan oltu, mutta marssijärjestys voisi olla, että nykyiselle valtatielle tehtäisiin ensin parannuksia kuten lisäkaistoja ja uutena tienä 2-kehä on itse asiassa nostanut tärkeyttään”, Jarva toteaa.

2-kehä tarjoaisi uuden logistisen reitin moottoritieltä Sääksjärveltä lentoasemalle, missä myös Puolustusvoimilla on tarpeensa Satakunnan lennoston kautta.

LEMPÄÄLÄN teettämästä selvityksestä voi päätellä, että edellinen Pirkkalaan tehty suuri tie, Läntinen kehä, on ollut Pirkkalalle elinvoiman ja verorahojen suhteen kultasuoni.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän karttakuvat osoittavat, että Lakalaivan ja Ylöjärven Elovainion välisellä 10 000 uuden työpaikan osuudella tiheimmät keskittymät ovat Pirkkalan Linnakalliossa, sen naapurissa Vähä-Vaitissa ja myös Turkkiradan ja Huovin kohdalla.

Vuonna 2000 työpaikkoja oli koko Läntisellä kehällä 13 713 ja vuoden 2021 lopussa 24 032.

LEMPÄÄLÄN selvityksen mukaan Valtatien 3 oikaisu on rinnastettavissa työllisyysvaikutuksiltaan kehätiehen, joskin volyymiltaan pienempänä.

Oikaisu toisi liittymät Rajajärvelle Pirkkalan ja Lempäälän rajalle ja LInnakallioon lähelle ABC-asemaa.

Rakentaminen työllistäisi tuhat henkeä kolmen vuoden ajan.

Uusi yhteys Puskiaisten eritasoliittymästä uuteen Linnakallion eritasoliittymään lyhentää matkan pituutta noin 5 kilometriä. Keskimääräinen matka-aika lyhenee noin neljä minuuttia vuonna 2040 verrattuna tilanteeseen, jossa tielle ei tehdä mitään parannustoimia.

Selvityksen mukaan matka-ajan säästö voi olla suurempikin. Mikäli Lakalaivan ja Härmälän väli on pahasti tukossa esimerkiksi messukeskuksen tapahtumien takia, aikaa voi säästyä paljon.

Haastateltujen kuljetusyritysten mukaan keskimääräinen matka-ajan lyhennys on liikennehäiriöiden väheneminen huomioon ottaen suuruusluokkaa 10 minuuttia.

Puskiaisten tien vaikutukset ulottuvat selvityksen mukaan koko Tampereen seudulle, mutta kohdistuvat voimakkaimmin Lempäälä – Tampere – Pirkkala -välille.

Puskaisten oikaisu

Yleissuunnittelussa oleva tie, jonka kautta Helsingin moottoritieltä syntyisi uusi yhteys Lempäälästä Pirkkalan Linnakallioon Läntiselle kehälle.
Oikaisevat autot välttäisivät Lakalaivan risteyksen, Sarankulman ja suuren osa Pirkkalasta.
Valtion tiehanke, josta kunnat antavat lausuntonsa.
Toteutusaika vuosien päässä. Riippuu päättäjien suhtautumisesta hankkeeseen ja valtion rahoituksen saamisesta.

Juttua päivitetty ma 30.10. klo 11.40. Korjattu, että Puskiaisten tie lyhentää ajomatkaa Puskiaisten liittymästä Linnakallion liittymään viisi kilometriä. Lempäälän teettämässä selvityksessä määrä on virheellisesti yhdeksän kilometriä, mikä oli mainittu Pirkkalaisen uutisen ensiversiossa. Yhdeksän kilometriä on Puskiaisten oikaisutien koko pituus.