Selvitys: Hyrsingin koulutalon jatkoa arvioidaan, Nuolialan kirjasto ja nuorisotila muuttavat, Toivion ja Puuhkalakin päiväkotirakennukset poistuvat käytöstä…

Pirkkala teki selvityksen sivistyspalveluista: Kalliomäen uusi koulu halutaan käyttöön 2027, opetuksen suurin haaste on yläkouluikäisten määrän kasvu kunnassa.

HYRSINGIN koulutalon oppilasmäärät ovat Pirkkalan tekemän palveluverkkoselvityksen mukaan seurannassa vuoteen 2028 asti. Mikäli oppilaita on vuosittain alle 30, koulun jatko tuodaan päättäjien arvioitavaksi.

PIRKKALAN tekemä selvitys sivistyspalveluista vuoteen 2030 asti sisältää useita uutisia koululaisten ja päiväkotilasten vanhemmille ja kirjastojen käyttäjille.

Selvityksen mukaan Hyrsingin kyläkoulun jatko nykyisessä koulutalossaan on puntarissa viiden vuoden kuluttua.

”Mikäli oppilasmäärä jää 2023-2028 vuosittain alle 30 oppilaan, oppilasennuste on laskeva eikä maankäyttö ja kaavoitus tue alueen kehittymistä, koulutalon jatko tuodaan päätöksentekoon arvioitavaksi”, linjaa kunnanhallituksen viime maanantaina hyväksymä sivistyspalvelujen palveluverkkoselvitys.

Sivistysjohtaja Harri Rönnholm sanoo, että vielä on liian varhaista ottaa kantaa koulun tulevaisuuteen.

”Katsotaan, mitä viiden vuoden aikana käyttäjämäärissä tapahtuu”, Rönnholm toteaa.

Hyrsingin koulutalo on yli satavuotias puurakennus. Se on nykyisin hallinnollisesti osa juuri laajentunutta Kirkonkylän koulua.

Selvityksen mukaan koulutalon oppilasmäärä on tulevaisuudessakin pieni, mikä aiheuttaa haastetta koulun toiminnalle.

Hyrsingin koulutalon toimintakelpoisuuden arviointi on kirvoittanut asianosaisilta selvityksen yhteydessä enimmäkseen myönteisiä kommentteja.

Kommenteissa todettiin, että koulua ei kannata pitää vain muutamalle oppilaalle. Toisaalta kehätien eteläpuolelle ollaan tekemässä kaavaa, joka voi tuoda lähialueelle lisää oppilaita.

”Asutusta tullaan kaavoittamaan Sorkkalantielle. Tarvitaan koulu”, koulun puolustaja totesi palveluverkkoselvityksen kommenttiosiossa.

NUOLIALAN kirjasto avattiin Nuolialan uuden koulun aulatilojen yhteyteen kolmisen vuotta sitten. Nyt kirjaston ja nuorisotilan uudeksi paikaksi esitetään Kalliomäen koulutaloa, joka pyritään avaamaan kesällä 2027 noin 400 metrin päähän Nuolialan koulusta Tampereen suuntaan.

PALVELUVERKKOSELVITYS kattaa Pirkkalan päiväkotien, varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapalvelujen tilakysymykset ja ja muut kehityslinjat vuosina 2023-30.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti selvityksen esitykset tulevista toimenpiteistä. Varsinaiset päätökset eri toimista tehdään aikanaan erikseen talousarvioiden käsittelyn yhteydessä. Valtuutetut voivat ilmaista mielipiteensä kaavailuista maanantaina 20. helmikuuta, kun asia tulee tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Suuria muutoksia opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ovat lähivuosina keskustan koulukampuksen valmistuminen 2024 ja Pakkalankulman viereen pellolle sijoittuva Kalliomäen uusi yksikkö.

Molempiin tulee niin opetusta, varhaiskasvatusta kuin muita sivistyspalveluja.

Kalliomäen yksikkö tulee olemaan 0.-6. – luokkien kolmisarjainen koulu eli koulussa on kullakin luokka-asteella kolme rinnakkaisluokkaa.

Nuolialan sivukirjasto ja nuorisotila aiotaan siirtää Nuolialasta Kalliomäkeen rakentuviin tiloihin. Nykyisin ne toimivat koulurakennuksen aulan yhteydessä.

PIRKKALAN iso trendi on, että erityisesti yläkoululaisten määrä tulee kasvamaan koko kunnan alueella vuosina 2023-30.

Tämä on Rönnholmin mukaan suurin haaste lähivuosien koulutilojen osalta. Yläkoululaisille aiotaan varata lisätilaa eri tavoin ja sitä on jo tehtykin avaamalla uusi Soljan koulu, laajentamalla Nuolialan koulua ja perustamalla sinne Pirkkalan toinen yläkoulu. Kirkonkylän koulua on juuri laajennettu.

Kalliomäen uusi koulu olisi syytä saada käyttöön elokuussa 2027

”Pirkkala-kampus vastaa osittain kysyntään, mutta ei juuri lisää kapasiteettia. Oppilaat ovat nyt väistötiloissa ja saavat kampuksen myötä uudet tilat”, Rönnholm toteaa.

Hän sanoo, että Kalliomäen uusi koulu olisi syytä saada käyttöön elokuussa 2027.

”Tämä on takaraja”, Rönnholm linjaa.

Nuolialan kirjasto on toiminut nyt muutaman vuoden Nuolialan koulun aulan yhteydessä, samoin kuin alueen nuorisotilat.

”Niiden siirto Kalliomäkeen toisi lisätiloja koulun käyttöön. Toisekseen Kalliomäki on kirjaston ja nuorisotilojen käyttäjille hyvin saavutettava paikka aivan Naistenmatkantien reunassa. Kolmanneksi tilat voidaan siellä tehdä nykyistä toimivammiksi”, Rönnholm luettelee.

Tampereen ratikan laajennussuunnitelmissa pysäkki on sijoitettu Kalliomäen kohdalle.

MYÖS LUKIOLAISTEN määrän ennakoidaan kasvavan. Pirkkalan lukioon voi tulla tunkua omasta kunnasta, kun peruskoulun päättäviä on tänä vuonna 270 ja vuoden 2027 ennuste on 320. Tavoite on, että paikka omasta lukiosta löytyy noin kolmannekselle tuosta ikäluokasta.

Lukion opiskelijahaun kehittymistä seurataan. Lukion mahdollisuus laajentumiseen pyritään turvaamaan Pirkkala-kampuksen yhteyteen. Mahdollisista toimenpiteistä lukion osalta päätetään seuraavassa palveluverkkoselvityksessä.

VARHAISKASVATUKSEN osalta selvitys linjaa, että keskustan vieressä Vähäjärvellä sijaitsevan Puuhkalakin päiväkodin rakennuksesta luovutaan Pirkkala-kampuksen valmistuessa. Päiväkotirakennus on elinkaarensa lopussa.

Toivion päiväkodin vanha rakennus jää syrjään Kalliomäen uuden yksikön aloitettua. Toivion varhaiskasvatukselle rakennetaan tilat kolmelle ryhmälle Toivion koulun yhteyteen lastentaloperiaatteella.

Kalliomäen yksikössä varhaiskasvatuksen tilat suunnitellaan kahdeksalle ryhmälle lastentaloperiaatteella Kalliomäen koulun yhteyteen.

Nuolialan pihapiirissä nyt järjestettävä avoin varhaiskasvatustoiminta puolestaan siirtyy Wivintalolta Pirkkala-kampukselle sen valmistuttua.