Turrin pientaloalueen kaava ajantasaistetaan – katso tästä kaikki Pirkkalan ajankohtaiset kaavoitushankkeet, mukana kuusi uutta kohdetta

Loukonlahdessa vireille kaksi vanhojen kerrostalokortteleiden lisärakentamishanketta.

Turrin pientaloalueen vanhan osan kaava uudistetaan. Kuvassa Turri alkuvuosinaan 1970-luvulla. Rakennusten keskellä näkyvät Turrille ominaiset korttelipihat, joita ympäröi pieni ryhmä omakotitaloja. Kuva: Pirkkala-seuran arkisto

PIRKKALAN tämänvuotisen kaavoituskatsauksen yhteydessä on julkistettu kuusi uutta kaavoitushanketta.

Niihin kuuluvat Turrin vanhan alueen ajantasaistaminen, sijoituspaikan varaaminen logistiikan terminaalille Lentoasemantien viereen ja kaksi kerrostalokortteleiden tiivistämishanketta Loukonlahden Kirkkoveräjäntiellä.

Kaavoitus on laitettu vireille myös Naistenmatkantien raitotiehankkeeseen liittyvien katusuunnitelmien osalta sekä Pereellä yksityisen pientalohankkeen rantatontilla.

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläisen mukaan Turrin vanhalla pientaloalueella on sama lähtökohta kuin Killossa, eli vanhentunut pientaloalue kaipaa päivitystä nykypäivään. Alueilla on kuitenkin hänen mukaansa paljon eroavaisuuksia.

Turrissa on 1970-luvun matalasokkelisia taloja, kun taas Killo koostuu lähinnä rintamamiestyyppisistä 1950-luvun taloista taloista.

Kaavoituskatsauksen yhteydessä julkistettiin kuusi uutta kaavoitushanketta vireille Pirkkalassa (numerot 278-283). Niiden kautta muun muassa päivitetään Turrin pientaloalueen kaava ja tiivistetään kerrostaloasumista Loukonlahdessa.

Killossa päädyttiin esittämään kaavaluonnoksessa lisärakennusoikeuksia tonteille joko erillisen rakennuksen tai laajennusosien kautta.

”Turrissa on yleiskaavan suojelumerkintä. Kaavoituksessa arvioidaan, mitä se käytännössä tarkoittaa. Kaavarunko korttelipihoineen on tarkoitus säilyttää ennallaan. Turrin pihat ovat harvinaisuus”, Jääskeläinen toteaa.

”Rakennusoikeuksien määrät ja suojelustatus ovat sitten ihan oma keskustelunsa”, Jääskeläinen lisää.

Turrin kaavaselvitys on Jääskeläisen mukaan määrä teettää ulkopuolisella asiantuntijalla, kuten Killossakin tehtiin.

VUODEN 2023 aikana Pirkkala on kaavoituskatsauksen mukaan hankkinut raakamaata sekä kiinteistöjä, joilla on rakennuksia yhteensä 62 hehtaaria. Puhtaan raakamaan osuus hankinnoista on noin 58 hehtaaria ja sen hinta on noussut merkittävästi aikaisemmin maksetuista raakamaahinnoista.

Asumiselle osoitetut kunnan hallussa olevat asemakaavavarannot olivat vuoden lopussa 61 510 kerrosneliötä, joka vastaa vajaan neljän vuoden asukaskasvun lisäystä 400 asukkaan kasvuvauhdilla. Yhteensä asumiselle osoitettuja asemakaavavarantoja on kunnan alueella noin 76 000 kerrosneliötä.

Minimitavoite asemakaavavarannolle asumisen osalta on kolmen vuoden asukaskasvua vastaava tonttivaranto.

Minimitavoitteeksi elinkeinotonttien osalta on asetettu noin kahden vuoden luovutusmäärää vastaava varanto eli 10 hehtaaria. Tämä täyttyy, sillä kaavoitettuja elinkeinotontteja on kunnan alueella yhtensä 40 hehtaaria, joista kunnan varanto on 23 hehtaaria.

Pirkkalan kaavahankkeet 2024

Kaavoituskatsauksella vireille tulevat asemakaavat: (vrt. numeroihin kartassa)
– Kaava nro 278. Raitiotiehen liittyvien katusuunnitelmien takia tehtäviä kaavamuutoksia Naistenmatkantiellä välillä Suuppa – Partola.
– Kaava nro 279. Yksityisessä kaavahankkeessa tutkitaan logistiikan terminaalin (teollisuuden, varaston ja työpaikkojen) sijoittamista Vaaksakuja 3-4:ään Lentoasemantien reunassa Vaitin yritysalueen eteläpuolella.
– Kaava nro 280. Loukonlahden Kirkkoveräjäntie 3-5. Perinteisten kerrostalojen tontille suunnitellaan täydennysrakentamista. Yksityinen kaavahanke on kunnan ohjauksessa. Alueella on rakennetun ympäristön säilyttämisvelvoite.
– Kaava nro 281. Loukonlahden Kirkkoveräjäntie 4:ssä kerrostalon tontille suunnitellaan täydennysrakentamista yksityisessä taloyhtiön kaavahankkeessa kunnan ohjauksessa. Alueella on rakennetun ympäristön säilyttämisvelvoite.
– Kaava nro 282. Turrin vanhan pientaloalueen vuosilta 1962-1970 olevat kaavat ja rakennussuunnitelmat päivitetään vastaamaan nykyvaatimuksia. Alueella on rakennetun ympäristön säilyttämisvelvoite.
– Kaava nro 283. Pereentie 4:ssä Partoniemen ja Härmälänojan kupeessa olevalle pientalotontille tutkitaan mahdollisuutta lisärakentamiselle tiivistäen, tavoitteena korkeatasoinen kaupunkipientalorakentaminen.
Vireillä olevat ja uudet asemakaavat:
– Kaava nro 259. Pereentie 27. Suojärven vanhan linja-autovarikon teollisuusrakennuksen muuttaminen asuin ja liikekäyttöön lisärakennusoikeudella.
– Kaava nro 261. Kurikantie 160 länsipuoli. Kaupunkipientalo- ja kerrostaloasumista. Tavoiteaikataulu asemakaavaehdotus kesä 2024.
– Kaava nro 266. Suupankuja 4. Tehostaa kunnan nykyisen keskusta-alueen kehittämistä kerrostalon täydennysrakentamisella nykyiselle kerrostaloalueelle. Tavoiteaikataulu, asemakaavaehdotus talvi 2025.
– Kaava nro 267. Rantaniitty Lentäjänkatu 26-24 ja Kestilänkuja 5. Kerrostaloasumista tehostetaan yksityisessä kaavahankkeessa.
– Kaava nro 268. Kuntakeskuksen torikortteli. Kerrostalojen ja liiketilojen lisärakentamista ja torialueen uudelleensuunnittelua. Alueelle tavoitellaan merkittävää lisäystä kaupan, palvelujen sekä asuinrakennusoikeuden osalta. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan ja varaudutaan myös keskustan joukkoliikenteen ja pysäköinnin tulevaisuuden tarpeisiin. Kunnan ja osin yksityisten yhteinen kaavahanke. Tavoiteaikatauluna asemakaavaluonnos syksyllä 2024.
– Kaava nro 269. Pakkalankulma, Pakkalantie 2. Alueelle suunnitellaan kunnan palveluverkoston lisätiloja, koulu ja päiväkoti sekä tarvittavat urheilu- ja virkistysalueet. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta kaupunkipientalojen kaavoitukseen joukkoliikenneverkon varrelle. Kaavaehdotus oli nähtävillä keväällä. Tavoite hyväksyä kaava kesällä 2024.
– Kaava nro 271. Takamaa, Keisarinviitta 3. Urheilupalvelujen rakentamista sekä puisto- ja lähivirkistysalueita hyvin saavutettavalle paikalle. Asemakaavaluonnos syksyllä 2024.
– Kaava nro 272. Naistenmatkan asemakaavan muutos, Ollikantie 2. Lentoasemantien reunaan julkisten palvelujen toimintoja sekä ikä- ja erityisryhmien asuinrakennusoikeutta. Tavoitteena viihtyisä kortteli tukemaan kunnan palveluverkkoa sekä keskustan kehittymistä ja elinvoimaa. Asemakaavaluonnos syksyllä 2024.
– Kaava nro 274. Pere, Partolantie 4. Tavoitteena kaupunkipientalorakentaminen asuinaluetta tiivistäen. Kyseessä on yksityinen kaavahake, joka on kunnan ohjauksessa.
– Kaava nro 275, Suupankuja 12-14. Yksityisessä kaavahankkeessa kunnan ohjaamana tiivistetään olemassa olevaa kerrostalokorttelia lisärakentamisella. Asemakaavaehdotus syksyllä 2024.
Vireillä olevat yleiskaavat:
– Kehätien eteläpuolen osayleiskaavan tavoitteena varautuminen elinkeinoelämän tarpeisiin yritystonteilla. Lisäksi suunnittelualueen länsiosassa tutkitaan asuinalueiden taajamien laajentumista. Luonnos loppuvuodesta 2024.
– Pirkkalan kunnan strateginen yleissuunnitelma päivitetään kevään 2024 aikana. Tavoitteena on on tarkentaa eri alueitten maankäytön potentiaalia, luonnetta ja ajoitusta sekä pyritään havainnollistamaan yhdyskuntarakenteen muutos. Lisäksi päivitetään sini-viheryhteydet tunnistamalla eriluonteiset luonto ja virkistysalueet.

Lähde: Pirkkalan kunnan kaavoituskatsaus 2024.