Puskiaisten oikaisun sisältävä yleissuunnitelma on 168-sivuinen järkäle – Tätä kaikkea se pitää sisällään

Suunnitelmassa huomioidaan myös liikennehankkeen kohtaama vastustus.

Yleissuunnitelmassa on hahmoteltu uusia risteysalueita. Kuva esittää, kuinka alareunasta tuleva uusi Puskiaisten tieosuus ylittää Jasperintien ja liittyy nykyiseen moottoritiehen Linnakalliossa. Lisäksi Jasperintieltä rakennetaan oma liittymä moottoritielle. Oikealla vaalealla erottuu nykyinen Jasperintien ylittävä kävelysilta. Kuva: Pirkanmaan ely-keskus
VALTATIE 3:n parannushankkeessa ollaan ottamassa merkittäviä askelia eteenpäin, kun hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut ja tullut näytille.

Laajassa, 168 sivua käsittävässä yleissuunnitelmassa esitellään muun muassa Pirkkalan ja Lempäälän välisen tieosuuden nykytilaa, parannushankkeen tavoitteita, uusien tieosuuksien ja risteysten paikkoja sekä hankkeen ympäristö- ja liikennevaikutuksia.

Viimeksi suunnitelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa huhtikuussa Lempäälässä. Pirkanmaan ely-keskuksen tienpidon suunnittelu -yksikön päällikkö Tero Haarajärvi kertoo, että suunnitelmaan ei ole tehty isompia muutoksia sen jälkeen.

Hän toteaa, että yleissuunnitelmaa voi verrata tarkkuudeltaan kunnan yleiskaavaan. Esimerkiksi tiealueen tarkka paikka voi muuttua vielä kymmeniä metrejä yleissuunnitelmassa hahmotellusta, ja myös meluntorjunnan toteutustavoista päätetään vasta myöhemmin tiesuunnitelmassa. Pääpiirteet ovat kuitenkin nyt selvillä.

”Yleissuunnitelmassa lyödään lukkoon perusratkaisut ja myös eritasoliittymien paikat”, Haarajärvi kertoo.

KOLMOSTIETÄ on tarkoitus parantaa alueella, joka ulottuu Lempäälän Ideaparkin kohdalta Rajaniemen eritasoliittymän luoteispuolelle. Suunnitelmiin sisältyy sekä nykyisen moottoritien parantamista että uusia tieosuuksia.

Uusiin teihin kuuluvat Pirkkalan ja Lempäälän väliselle metsäalueelle rakennettava moottoritien oikaisutie, niin sanottu Puskiaisten oikaisu, sekä Pirkkalan lentoaseman ja Sääksjärven välille tuleva 2-kehätie. Nykyinen valtatie 3 yhdistyisi uuteen oikaisutiehen Pirkkalassa Linnakallion kohdalla, minkä lisäksi Pirkkalaan tulisi uudet liittymät Jasperintielle ja kuntarajalle Rajajärven lähelle.

Vaikka muutokset kohdistuvat Pirkkalan ja Lempäälän alueille, ulottuvat hankkeet vaikutukset laajemmalle. Valtatien kohentamisen taustalla on kaupunkiseudun kasvu ja sen tuoma tarve parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi uusien tieosuuksien varsille on suunniteltu yritysrakentamista.

Valtatie 3:n parannuksen suunnittelu koskee aluetta, joka alkaa Lempäälän Ideaparkilta ja päättyy Rajasalmeen. Kuva: Pirkanmaan ely-keskus
TIEHANKKEEN suunnittelussa ovat alusta asti törmäilleet liikenteen hyödyt ja luontoarvot. Yleissuunnitelmassa todetaankin monissa kohdin, että Puskiaisten oikaisun rakentaminen vaikuttaa kielteisesti alueiden luontoarvoihin ja virkistyskäyttöön. Rakennustyöt myös tuhoaisivat osittain tai kokonaan joitakin alueen muinaisjäännöksistä.

Suunnitelmassa todetaan, että Puskiaisten oikaisu ja 2-kehä sijoittuvat metsäalueelle, joka on maakunnallisesti merkittävää virkistysaluetta. Erityisesti Pulkajärveä ympäröivän alueen kerrotaan ”muuttavan luonnettaan täysin, sillä laajan metsäalueen keskellä se on nykyisellään kaukana rakennetusta ympäristöstä. Tästä näkökulmasta vaikutus virkistysarvoihin ja alueiden käyttöön on merkittävästi haitallinen.”

Suunnitelmassa huomioidaan myös liikennehankkeen kohtaama vastustus. Tiehankkeesta saadun palautteen todetaan olleen pääosin kriittistä, ja alueen asukkailla ”on aito huoli” hankkeen vaikutuksista luontoon ja virkistyskäyttöön.

Haittoja pyritään suunnitelmassa torjumaan esimerkiksi moottoritien ylittävillä vihersilloilla ja meluntorjuntaratkaisuilla.

TOISAALTA hanke on saanut myös kannatusta, suunnitelmassa huomautetaan. Kaupunkiseudun pääväylän parantamiselle on nähty olevan tarvetta.

”Kannattajat painottivat, että kyse on pääväylän parantamisesta, jolle on tarve, koska ruuhkat, päästöt ja onnettomuudet ovat jo nyt lisääntyneet Sarankulmassa. Sarankulmassa ei heidän mukaansa ole tilaa valtatien parantamistoimille, mutta Puskiaisten suunnalta tilaa sen sijaan löytyisi”, suunnitelmassa kuvaillaan.

HAARAJÄRVI kertoo, että kannattavuuslaskelmien perusteella hanke näyttäytyy varsin kannattavana. Hankkeen on laskettu sujuvoittavan niin paikallista kuin pitkänmatkalaistenkin liikennettä etenkin vilkkaimpina aikoina.

”Toki tämä on kalliskin hanke, ei sitä voi kieltää. Toisaalta sillä saadaan paljon hyötyjä”, Haarajärvi sanoo.

Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 256 miljoonaa euroa. Kustannusten jakamisesta valtion ja alueen kuntien kesken sovitaan suunnittelun myöhemmässä vaiheessa.

”Toki kaikkea ei voi rahallisesti arvottaa. Rahalla ei voi laskea, mikä vaikutus on esimerkiksi sillä, että alueiden virkistyskäyttö pienenee”, Haarajärvi lisää.

Yleiskarttaan on merkitty muun muassa Pirkkalaan suunniteltujen risteyksien paikat. Kuva: Pirkanmaan ely-keskus
YLEISSUUNNITELMA on nähtävillä 17. heinäkuuta asti. Tämän jälkeen ely-keskus käsittelee lausunnot ja muistutukset yleissuunnitelman hyväksymisesityksessään, jonka se laatii liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Traficom tekee yleissuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen, jonka jälkeen hanke voisi edetä tarkempaan suunnitteluun.

Kuntien ja muiden tahojen lausuntoja odotetaan syksyksi, joten Traficomille asia etenee Haarajärven mukaan ensi talven tai kevään aikana. Tarkka aikataulu riippuu esimerkiksi siitä, tuleeko lausunnoissa ja kannanotoissa esiin lisäselvitysten tarpeita.

”Olemme tehneet todella laajat luontoselvitykset, jotta niitä ei tarvitsisi enää täydentää. Mutta jos täydennystarvetta tulisi, niin joidenkin lajien osalta selvityksiä voi tehdä vain tiettynä vuodenaikana. Sellaisella voisi olla teoriassa vaikutusta aikatauluihin”, Haarajärvi pohtii.

Haarajärvi kertoi torstaina, että muistutuksia oli saatu vajaan kolmen viikon aikana ”jonkin verran”.

Valtatie 3:n parannuksen yleissuunnitelma on nähtävissä 17.7. asti täällä. Samasta osoitteesta löytyy linkki muistutuksen jättämiselle. Muistutuksen teko edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Lue myös: Puskiaisten oikaisun viittä vaille valmiita suunnitelmia esiteltiin yleisölle – ”Pitäisi pistää jäitä hattuun”