Killon asukkaat valittivat rakennuskiellosta oikeuteen – kunta jätti lausuntonsa pöydälle

Pirkkalassa on neljä aluetta, joiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne tulee yleiskaavan mukaan säilyttää: Killo, Haikka, Turri ja Loukonlahti.

KILLON asemakaavan valmistelu lopetettiin joulukuussa, koska kaavasta ei päästy yksimielisyyteen. Nyt asukkaita piinaa pitkittynyt rakennuskielto, joka on määrätty alueelle kaavojen vanhentumisen takia. Killon rakennuskantaa on tarpeen uudistaa. Uusi asemakaava antaisi määräykset muun muassa siitä, kuinka alueen kulttuurihistoriallinen luonne säilytetään uudistusten yhteydessä. Kuvassa Killon Silvontie, arkistokuva.

KILLON asuinalueelle julistettu rakennuskielto on saanut alueen asukkaat suivaantumaan. Kolme omakotiyhdistyksen aktiivia on valittanut oikeuteen ja vaatii kiellon kumoamista.

Niin sanotun vanhan Killon alueelle, jossa asuu 700 ihmistä, on määrätty rakennuskielto asemakaavan uudistamisen vuoksi 2020. Kaavan valmistelu keskeytyi joulukuussa, mutta kielto on yhä voimassa.

Hallinto-oikeus kysyi kunnan käsitystä asiassa. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle maanantaina eikä antanut vielä oikeudelle lausuntoa asiasta, vaikka asia oli merkitty esityslistalle.

Pormestari Marko Jarvan (kok.) esittelemässä päätösehdotuksessa olisi todettu, että rakennuskiellon määrääminen on tehty lain ja sääntöjen mukaan ja kielto on syytä pysyttää voimassa.

Rakennuskiellon syynä on Killon asemakaavojen toteaminen vanhentuneiksi suhteessa uudempaan yleiskaavaan osassa Killoa. Yleiskaavassa alueille on merkitty AP/s-määräys. Se tarkoittaa pientalovaltaista aluetta, jolla ympäristö säilytetään.

Vanha Killo on rintamamiestalojen aluetta, missä useimmilla taloista on suuret tontit. Yleiskaavamääräyksen mukaan suunnittelussa on otettava huomioon, että rakentaminen soveltuu rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön.

ASIAA valmistellut kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen toteaa esittelyn yhteydessä, että Killon alueen asemakaavoista suojelumääräykset puuttuvat. Asemakaavat ovat näin yleiskaavan määräysten vastaisia eikä suojelua voida toteuttaa nykykaavojen perusteella.

Pirkkalan taajamayleiskaavassa on mainittu neljä aluetta, joiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne tulisi säilyttää: Killo, Haikka, Turri ja Loukonlahti.

Killon kaavoituksen uudistamisessa on kyse myös siitä, miten suuret rakennusoikeudet tonteille voi myöntää. Asukkaat pitivät kaavavalmistelun aikana ehdotettuja oikeuksia yleisesti liian pieninä.

Kaavan sisällöstä ei lopulta päästy sopuun ja kunnanhallitus päätti keskeyttää valmistelun viime joulukuussa. Valituksen tekijät ovat tulkinneet, että alueelle määrätty rakennuskielto raukesi samalla.

Pöydälle jääneen päätöspykälän esittelytekstissä puolestaan todetaan, että kaavoituksen keskeyttämispäätös ei tarkoittanut rakennuskiellon päättymistä, koska alueet kaavat ovat yhä vanhentuneita.