Lukijalta: Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen vaatii kunnilta ja hyvinvointialueilta yhteistyötä

Yhteisöllisen asumisen lainsäädännön täsmentämistä ei pidä jäädä odottamaan, kirjoittaa kunnanvaltuutettu Riitta Kuismanen (kd).

SUOMEN väestö ikääntyy vauhdilla. Kaikkein vanhimpien kansalaisten osuus kasvaa suhteellisesti eniten: 85 vuotta täyttäneiden määrä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä.

Samanaikaisesti sekä henkilöstöpula että taloudelliset resurssit ovat kriisiytyneet minkä seurauksena ikäihmisten asumisen palveluverkkoa karsitaan. Lainsäädännön mukaan laitospaikoista tulee luopua 2028 mennessä. 

Ympärivuorokautisen palveluasumisen osuutta vähennetään siitä huolimatta, että asiakasmäärä ja tarve kasvaa. Osa ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoista muutetaan yhteisölliseksi asumiseksi, missä ei ole määritelty henkilöstömitoitusta. Tämä on lyhytnäköistä, sillä ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluntarve ei ole vähentynyt. Tästä osoituksena on sairaalapäivystysten ruuhkautuminen, kun jatkohoitopaikkoja ei ole.

Yhteisöllinen asuminen ei myöskään sovellu kaikille. Muistisairaudet ovat tärkein syy tehostetun palveluasumisen tarpeeseen, ja niiden yleistyminen on huomioitava ikääntyneille suunnatun asumisen ja ympäristön suunnittelussa.

YHTEISÖLLINEN asuminen on herättänyt huolta myös siksi, että se koetaan monesti säästökeinona. Yhteisöllisen asumisen lainsäädännön täsmentämistä ei kuitenkaan pidä jäädä odottamaan, olemme jo nyt myöhässä toimivien asumisratkaisujen ja yhteisöllisyyttä tukevien elinympäristöjen suhteen.

Yhteisöllisyyden tarkoitusta englanninkieliset termit community care ja community support kuvaavat mielestäni osuvasti. Se on siis muutakin kuin yhteinen tila ja viriketoiminta. Pelkkä ihmisten yhteen laittaminen ei riitä. Yhteisöllisyys pitää laajentaa elinympäristöön.

Toimivalla yhteisöllisellä asumisella voidaan vähentää sote-palvelujen ns. häiriökysyntää, yhteydenottoja hätäkeskukseen tai päivystykseen, kun yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemukset vähenisivät.

Asumisen ennakointiin ja haasteisiin havahdutaan kuitenkin usein liian myöhään. Tavoitteen mukaan vuonna 2030 tulisi maassamme olla noin miljoona esteetöntä asuntoa. Vain viidennes nykyisestä asuntokannasta on esteetöntä.

Asuntohankkeet ovat pitkäkestoisia, useita vuosia. Suunnittelulla ja toimeenpanolla on kiire.
KUNNILLA on keskeinen rooli ikääntyneiden asumisen kehittämisessä myös ns. kaavamonopolin myötä. Asuntohankkeet ovat pitkäkestoisia, useita vuosia. Suunnittelulla ja toimeenpanolla on kiire.

Tarvitaan ikääntyvien asumisen kehittämisessä yhteistyötä hyvinvointialueen ja kuntien kanssa. Sen tehtävänä on asumisen ennakointi, kotona asumisen tukeminen sekä esteettömän ja turvallisen, ikäystävällisen asuinympäristön kehittäminen yhteistyössä ikääntyvien itsensä ja kolmannen sektorin kanssa.

Yhteisöllisyys tulisi laajentaa koskemaan lähiympäristöä, jolloin puhutaan ”palvelu- ja yhteisökortteleista”, ”esteettömistä ympäristöistä”, ”seniorikeskuksista”, ”muistikylistä” tai ”ikäystävällistä kunnista/taajamista”.

YHTEISTYÖ kuntien ja hyvinvointialueen välillä on tärkeää, jotta alueelliset erot ja tarpeet huomioidaan rakenteita suunniteltaessa. Harvaan asutuilla seuduilla arjessa selviytyminen on haasteellisempaa kuin keskuksissa. Asuntojen pitää olla muunneltavissa tarpeiden muuttuessa ja yhteisiä tiloja suunnitellessa huomioitava esimerkiksi kolmannen sektorin tarpeet.

Asumisratkaisuja ikääntyneille tulisi monipuolistaa. Helposti muunneltavat, välimuotoisen asumisen tilat edistävät ”ageing-in-place” -tavoitetta, jolla tarkoitetaan sitä, että ikääntynyt voisi asua samassa asunnossa mahdollisimman pitkään toimintakyvyn muutoksista huolimatta.

Kuntien ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön kehittäminen on yksi tärkeimmistä kysymyksistä ikääntyneiden asuinolojen parantamisessa. Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen hyödyttää kaikenikäisiä ihmisiä.

Riitta Kuismanen

aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu (kd)

Pirkkala