Partola kokee hämmästyttävän muutoksen – päätettäväksi tuleva yleiskaavaehdotus sisältää korttelin myös uimahallille

Tampere antoi lausunnossaan jo evästystä hyvien liikkumisväylien kaavoittamisesta uimahallin varalta.

VISIOKUVA Härmälän suunnasta Partolaan kertoo alueen huikean muutoksen 4000 hengen asuinpaikan ja kaupan yhdistelmäalueeksi. Nykyisin Partolassa on vain kauppoja ja muita yrityksiä. Kunnanhallitus saa maanantaina eteensä esityksen Partolan osayleiskaavan hyväksymisestä.

PARTOLASTA on kehittymässä 4000 asukkaan ja kaupan yhdistelmäalue Pirkkalaan aivan Tampereen rajan tuntumaan. Osayleiskaavaan ei tehty juurikaan muutoksia kaavaehdotuksen oltua nähtävillä viime keväänä.

Kaavassa on myös kortteli, johon voi sijoittua esimerkiksi uimahalli tai päiväkoti. Paikka on nykyisen Partola-keskuksen vieressä.

Myös kaupan palveluille varataan Partolasta lisää tilaa. Kaavaselosteen mukaan alueelle voi tulla 1500 työpaikkaa lisää.

Alueen kehittyminen ylläolevan visiokuvan kaltaiseksi vie vuosikymmeniä. Vuonna 2040 uusia asukkaita voi olla kaava-aineiston arvion mukaan vasta 1000 ja uusia työpaikkoja 450.

Kaavaa valmistellut arkkitehti Vesa Ylitapio arvioi keväällä, että ensimmäisen asuintalon rakentaminen kaava-alueelle voisi käynnistyä parin vuoden kuluttua.

Kuten havainnekuva kertoo, nykyiset isot liikekeskukset Citymarket, Veska ja Bauhaus voivat säilyä nykyisillä paikoillaan. Niiden välisille alueille on kaavoitettu jonkin verran asutusta.

Uutta asutusta tulee eniten Nuolialantien risteyksen tuntumaan ja Naistenmatkantien varteen. Keltainen linja havainnekuvissa kertoo raitiotien reitin, mikäli sellainen päätetään rakentaa Pirkkalaan.

PARTOLAN osayleiskaavaa havainnollistava kartta. Läntinen kehätie kulkee alaosassa. KM-alueet ovat kaupan ja työpaikkojen alueita ja A-alueet asumista varten. Oranssilla rajattu P/A-kortteli on mahdollinen uimahallin tontti. C-alueilla voi olla niin kauppaliikkeitä kuin asumista.

Kaavoittaja kuvailee alueen muuttuvan nykyisestä viihtyisämpään suuntaan, kun asuintalot rajaavat nykyisin aukeita tontteja. Nykyisten liikepalveluiden on mahdollista sijoittua uusiin tiloihin asuinrakennusten katutasoille.

Härmälän puolelle johtaisi Partolasta vihersilta. Sen vieressä on tontti, joka on vahva ehdokas mahdolliselle Tampereen ja Pirkkalan yhteiselle uimahallille.

TAMPEREEN kaupunki totesi kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että kuntarajan lähelle on osoitettu P/A-alue, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi uimahalli tai varhaiskasvatuspalveluja.

NÄKEMYS tulevaisuuden Partolan olemuksesta. Keltainen linja tarkoittaa mahdollisen raitiotien paikkaa. Naistenmatkantie kulkee piirroksen yläkulmassa.

”Jos tällainen laajaa aluetta palveleva virkistys- tai muu palvelu alueelle syntyisi, tulisi sen olla helposti saavutettavissa kestävillä kulkuvälineillä. Osayleiskaavassa kuitenkin poistetaan Naistenmatkantien itäpuolelta kävelyn ja pyöräilyn yhteys kokonaan”, Tampere huomautti lausunnossaan.

Tampereen mielestä osayleiskaavassa tulisi pohtia lisää riittävien kävelyn ja pyöräliikenteen yhteyksien osoittamista uimahallikortteliin. Tarkastelussa tulisi huomioida myös yhteydet joukkoliikennepysäkeille.

Tampere totesi, että uimahalleilla on myös paljon liikkumis- ja toimimisesteisiä käyttäjiä, joten alueelle tulisi osoittaa myös autoliikenteen yhteys ja LE-pysäköintipaikkoja.

Pirkkalan kaavoittajan vastauksen mukaan mahdollisten uimahallitoimintojen sijoittumisen aiheuttamat liikenteelliset yksityiskohdat ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä toimintojen tarkentuessa.

Pirkkala ja Tampere teettävät ensi vuonna yhteistyönä hankesuunnitelman, jossa arvioidaan uimahallin hintaa, sijoittumista ja toteutusmahdollisuuksia.

PALAUTTEIDEN takia kaavaan lisättiin myös huomio, että Partolan viherrakentamisessa tulee huomioida luonnon monimuotoisuus sekä arvioida ekologisen yhteyden kehittämisen edellytykset.

Hulevesien yleismääräystä täsmennettiin lauseella: ”Erityisesti on huolehdittava, ettei Härmälänojaan kohdistuvat virtaamat kasva”.

Tampere on palauttanut viime vuosina Härmälänojaa entiseen avouomaansa. Kaava-alueen vedet laskevat Härmälänojaan, jonka tila on pintavesien ekologisen tilan luokittelussa luokiteltu tyydyttäväksi. Tämä tarkoittaa, että veden laatua on pyrittävä parantamaan.

Hyvänä asiana pidettiin useassa palautteessa Partolan osayleiskaavan tavoitetta muuttaa alue viihtyisämmäksi, tiiviimmäksi sekä pienemmän mittakaavan monipuoliseksi asumisen ja kaupan sekoittavaksi alueeksi.

PIRKKALAN kunnanhallitus päätti maanantaina 27. marraskuuta ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kaavan.

Päivitetty ti 28.11. tieto, että kunnanhallitus on osaltaan hyväksynyt kaavan.