Kaavoitus: Lastenojanvuoren kuntoilualueelta löytyi merkkejä erittäin uhanalaisesta sammaleesta ja muitakin luontoarvoja – junaradalle varaus alueen halki

Tekeillä oleva asemakaava jättää ulkoilualueen lähimetsät luonnontilaisena säilytettäviksi.

LASTENOJANVUOREN kuntopolulta Pirkkalasta löytyy upeita maisemia. Alueen kaavaehdotus jättää kuntopolun metsät luonnontilaisena säilytettäviksi. Kuva kaavaehdotuksen aineistoista: Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy, Turkka Korvenpää

HUOVIN kaavaehdotus, jossa on mukana myös suuri osa Lastenojanvuoren kuntoilualuetta, on tulossa pian nähtäville.

Kaavan yhteydessä tehdyssä luontoselvityksessä alueelta löydettiin vanhoja, melko luonnontilaisia metsiä, jotka voivat kehittyä luonnonarvoiltaan vielä entistä arvokkaammiksi.

Alueella havaittiin myös erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen itujyväsryhmiä.

Kaavamuutoksen valmistelu on lähtenyt liikkeelle kuntoilualueen lähellä toimivien yrittäjien tilantarpeista. Lastenojanvuori sijaitsee Heikkiläntien ja Huovin yritysalueen välissä.

Kaavan mahdollistamat järjestelyt yritysalueella eivät uhkaa kuntoilualueen luonnonarvoja, sillä Lastenojanvuoren metsäalue on merkitty luonnontilaisena säilytettäväksi metsäalueeksi. Alueella sallitaan vain luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimet ja ulkoilureitin rakentaminen.

Pirkanmaan ely-keskus huomautti kaavasta antamassaan lausunnossa, että mahdollisen uuden ulkoilureitistön suunnittelussa on syytä ottaa huomioon luontoarvot.

ALLA olevasta galleriasta voit klikata kaavakartan ja muita aineistoja suuremmiksi.

Sammal ei ely-keskuksen mukaan estä rakentamista, mutta rauhoitettujen kasvien vahingoittamista on vältettävä, jos se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Lahokaviosammalen kannalta alueen lahopuuston säästäminen on tärkeää.

Luontoselvityksen tehnyt biologi Turkka Korvenpää huomasi, että kuntoradan ympäristössä kasvaa tavanomaista talousmetsää vanhempia kuusikoita ja mäntymetsää. Myös yksi rakentamiselta säästettävä lehtoalue löytyi ja se suositellaan jätettäväksi luonnontilaan.

Uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lintulajeista alueilta havaittiin töyhtötiaisen, hömötiaisen, pyyn ja närhen reviirejä. Liito-oravan reviiriä alueelta ei löytynyt.

Luontoselvityksessä suositellaan, että metsien annetaan kehittyä ilman voimaperäistä hoitoa, kuten harvennushakkuuta.

LASTENOJANVUOREN kaava-alueelle sijoittuu myös suuri tulevaisuuden suunnitelma. Pirkanmaan maakuntakaava on varannut alueen länsiosaan Tampereen läntisen ratayhteyden selvitysalueen.

Tampereen läntinen ratayhteys tarkoittaa Pirkkalan läpi kulkevaa, Rajasalmen sillan kohdalta Pyhäjärven ylittävää uutta valtakunnan radan linjaa, jota pitkin erityisesti tavarakuljetukset voisivat kiertää Tampereen keskustan.

Radan rakentaminen on kaukana tulevaisuudessa, mikäli hankkeeseen päätetään ryhtyä.

PIRKKALAN yhdyskuntalautakunta esitti kokouksessaan 10. toukokuuta kunnanhallitukselle, että Huovin asemakaavan muutos (numero 265) asetetaan nähtäville.