Pirkkalan ja Lempäälän välistä metsäaluetta silpovaa Puskiaisten oikaisua ei pidä rakentaa

Tampereen kaupunkiseutu tarvitsee LemPi-metsää.

TOUKOKUUN 31. päivänä Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus kokoontuu työpajassaan pohtimaan päivitettävää kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaa. Rakennesuunnitelmassa tavoitteena on ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja siinä tunnistetaan käsillä oleva ympäristö- ja ilmastokriisi. Suunnitelman sini-viherstrategia nostaa esiin kuntarajat ylittävien ekologisten yhteyksien tärkeyden.

Rakennesuunnitelmaan liittyen järjestettiin 18.4. asukaswebinaari teemalla ”Vehreä metropolimme”. Webinaarissa käytiin lävitse viime vuonna tehtyä asukaskyselyä, jossa arvioitiin muun muassa omaa asuinaluetta ja kaupunkiseudun tärkeimpiä kehittämisteemoja. Kyselyssä oltiin eniten tyytyväisiä luonnon ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksiin omalla asuinalueella, ja tärkeimmäksi kehittämisteemaksi nostettiin kaikissa ikäryhmissä luonto, virkistysalueet ja niihin liittyvät palvelut. Webinaarin osallistujien mielestä sini-viherstrategia lisää seudun vetovoimaa.

YHTEENVETONA voitaneen sanoa, että Tampereen kaupunkiseudun asukkaille lähiluonto on erittäin tärkeää. Kaupunkiseudun kehittämisessä ekologinen kestävyys eli luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ilmastonmuutoksen torjunta on samoin hyvin tärkeää.

Tätä taustaa vasten näkisin erittäin tärkeänä nostaa Lempäälän ja Pirkkalan välisen metsäalueen – LemPi-metsän – arvostusta ja tunnistaa sen merkitys kaupunkiseudun ekologisten yhteyksien ja luonnon monimuotoisuuden sekä sen virkistysarvojen kannalta. Tätä metsäaluetta ei ole varaa uhrata talouskasvun vuoksi, vaan tilaa uusille yrityksille tulee etsiä muualta jo rakennetun infran yhteydestä. LemPi-metsän silpovaa Puskiaisten moottoritietä ei tule rakentaa.

Vetoan nyt niin seutuhallitukseen kuin myöhemmin Lempäälän ja Pirkkalan päättäjiinkin heidän ottaessa kantaa rakennesuunnitelmaan. Ottakaa huomioon asukkaiden toiveet lähiluonnon säilyttämisestä. Ottakaa huomioon luonnon monimuotoisuus ja ekologinen kestävyys. Olkaa fiksuja kasvua tavoitellessanne.

Teemu Hiltunen